Üdvözöljük a

Tájékoztató a kézbesítési vélelemről, annak beálltáról, megdöntéséről | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató a kézbesítési vélelemről, annak beálltáról, megdöntéséről

Szerző: Thurzó Ágnes | 2016. március 25.

 

Tájékoztató a kézbesítési vélelemről, annak beálltáról, megdöntéséről

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉZBESÍTÉSI VÉLELEMRŐL,  ANNAK BEÁLLTÁRÓL,  MEGDÖNTÉSÉRŐL:

 

A Fgytv. 29/A. §(1) bekezdése alapján a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni. A (2) bekezdés szerint a postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

A Fgytv. 33. § (6) bekezdés előírja, hogy a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül - a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával - értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján - az ügyszám megjelölésével - történő közzétételéről.

 

A Fgytv. 33. § (7) bekezdés szerint a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet

 

a) a címzett a kézbesítés szabálytalansága esetén, vagy

 

b) ha a természetes személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság címzett a kézbesítésről önhibáján kívül nem szerzett tudomást

 

a kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő.

 

A Fgytv. 33. § (8) bekezdés szerint a kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik.

 

A Fgytv. 33. § (9) bekezdés szerint a kérelmet tizenöt napon belül annak a békéltető testületnek az elnöke bírálja el, amelynek tagja, tanácsa a kötelezést tartalmazó határozatot vagy az ajánlást hozta. Ha a békéltető testület elnöke a kérelemnek helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kötelezést tartalmazó határozatot vagy ajánlást öt napon belül meg kell küldeni a feleknek.

 

A kézbesítési vélelem az alábbi eljárásokban állt be:

 

Sor

szám

Ügyszám

Kézbesítési vélelem beállta

Az eljárással érintett vállalkozás

neve, székhelye

Eredményes megdöntés dátuma

1

241-2015.

2016. 03. 13.

Best Finans Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 43.

 

2

8-2016

2016. 02. 27.

Wáber Kft. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2/37.